Ъбаут


Bulgarian Experience е опит за обобщаване в две думи на доста по-дълго, но и доста по-уместно заглавие за този сайт. Едно такова заглавие би могло да бъде Български уеблог за дизайна на потребителско изживяване при създаване на уеб сайтове и интернет-базирани приложения (или ако трябва да го кажем и на друг език – Bulgarian weblog on user experience design as a discipline of web site and internet based applications delvelopment).

Кой стои зад Bulgarian Experience?

Въпреки, че да говори за себе си от трето лице ед. ч. не е навик на автора, случаят е подходящ именно за такова представяне.

Текстовете в сайта се публикуват от Георги Варзоновцев – дизайнер на взаимодействието (interaction designer) и ентусиаст на тема нови медии, интерфейси, ползваемост, информационна архитектура и др. съвременни направления на научната и приложната дейности.

Информацията в Bulgarian Experience

В блога се публикуват бележки, впечатления, новини, коментари и връзки към въшни ресурси свързани с дизайна на потребителско изживяване.

Обновяването е нередовно – честотата и количеството на публикациите се променят в широки граници.

Приема се и се публикува всяка информация по темата. Изпращайте по електронната поща.

Някои определения

Голяма част от теоретиците в областта са англоговорящи, а в България все още съвсем рядко се говори и пише по темата, затова речникът на новите медии е съставен от трудни за обяснение и трудно преводими на български термини.

Макар да съществуват някои опити за създаване на адекватна българска терминология в областта, тук ще се ограничим със съвсем лаконични определения за основни понятия:

Дизайн на потребителското изживяване (англ. user experience design) [източник]
Experience Design is an approach to creating successful experiences for people in any medium. This approach includes consideration and design in all 3 spatial dimensions, over time, all 5 common senses, and interactivity, as well as customer value, personal meaning, and emotional context. Experience Design is not merely the design of Web pages or other interactive media or on-screen digital content. Designed experiences can be in any medium, including spatial/environmental installations, print products, hard products, services, broadcast images and sounds, live performances and events, digital and online media, etc.
Информационна архитектура (англ. Information Architecture) [източник]
(1) The structural design of shared information environments. (2) The art and science of organizing and labeling web sites, intranets, online communities and software to support usability and findability. (3) An emerging community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape.
Дизайн на взаимодействието (англ. Interaction Design)
Ползваемост (англ. Usability) [източник]
Ползваемостта е качествена характеристика, която оценява колко лесни за използване са потребителските интерфейси. Думата “ползваемост” се използва също и обозначаване на методи за усъвършенстване на лекотата-на-употреба по време на процеса на създаване на един дизайн.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.