“Слез на земята, започни с потребителския интерфейс”

В един от последните проекти имах възможността и задължението да изпробвам на практика една от най-дискутираните напоследък техники.

Get real, start with the UI е предложение на Джейсън Фрайд, в основата на което стои идеята да се пренебрегва писането на детайлни функционални спецификации и да се преминава направо към създаване на живия HTML интерфейс.

През последната половин-една година се опитвам да използвам именно този подход при проектиране на взаимодействието на потребителите със даден сайт или приложение, защото той дава изключително добра представа за крайния продукт още на съвсем ранен стадий от проекта. Макар в практиката да съществуват доста фактори, който могат да възпрепятстват или намалят ефективността при използването на тоя подход (недобър екип, недостатъчно ангажиран с проекта клиент, липса на добра първоначална идея за продукта) в определени ситуации прескачането на момента с писането на детайлни спецификации, случаи на употреба, схеми, хартиени прототипи, системни изисквания и т.н. може да се окаже единствения несмъртоносен вариант.

Когато отделните участници в създаването на даден продукт (възложители, потребители и разработчици) имат пред себе си “нещо като интерфейс”, който показва реални потоци от взаимодействие – макар и с нереални данни, – голямата картина придобива много по-ясни очертания.

В конкретния проект (онлайн магазин, но не съвсем) в рамките на една седмица успях да създам прототип, който претърпя големи промени в три итерации след като бизнес изискванията се променяха и допълваха драстично. И в крайна сметка се получи достатъчно изчерпателен, функциониращ макет на сайта, който покрива голяма част от случаите на употреба.

Джейсън Фрайд предлага вместо фунцкионални спецификации в началото на проекта да се създаде документ с обем приблизително една страница, който разказва историята на успешната употреба на продукта.

Именно този документ, който в нашия случай се проточи около две страници и повече приличаше на Use cases документ (създаден от клиента и ръководителя на проекта, които в случая изиграха ролята на бизнес анализатора), заедно със схемата на базата данни и описанието на основните единици и връзките между тях (сътворени от разработчика) и прототипа на интерфейса са огромна част от допкументацията, с която проекта премина от фаза на планиране и анализ към активна разрабока.

В крайна сметка ценността на подробния HTML прототип на сайта е в това, че като един от малкото инструменти за създаване на споделена визия между всички участници в проекта, той играе много важна роля в създаването на успешния продукт.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.