Use Cases and interaction design


Use Cases and interaction design

Статия в GUUUI, която съдържа конкретни инструкции за създаване на прецеденти, описание на прецеденти и т.н.

Прецедентите се използват широко при планирането на големи пректи, за да се установят изискванията към функционалността на софтуера. В ръцете на всеки дизайнер на интерактивността прецедентите могат да послужат като мощен инструмент за определяне на последователността в работата със системата, а също да се свие пропастта между дизайн и разработка.

(Горното е резюме на статията, което преведох от английски и в него се използват странните за българските уши термини use case – прецедент, workflow – последователност в работата със системата, interaction designers – дизайнери на интерактивността и др..)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: